Ceník

Tenisová škola

Kalkulace je pro jednu hodinu na osobu 
cena zahrnuje pronájem kurtu,trenéra a míče
 

 

věk hráče hráčů ve skupině Kč/hodina člen TK Kč/hodina nečlen TK
 5-18 let 1 900,- Kč 950,- Kč
5-18 let 2 460,- Kč 500,- Kč
5-18 let 3 330,- Kč 350,- Kč
5-18 let 4 280,- Kč 300,- Kč
dospělý 1   1.050,- Kč


 

ceny jsou včetně DPH a jsou platné od 3.10.2022 do 31.3.2023

Pro informace o získání členství v TK Horní Měcholupy nás kontaktujte na info@tenisduda.cz.

 

 

 

 

 

CENÍK TENISOVÉ KURTY HALOVÁ SEZÓNA 2022/23

Cena zahrnuje pronájem 1 kurtu na 60 minut, DPH. Ceny jsou platné od 3.10.2022 do 31.3.2023. 


 

 

 

 

 

CENÍK HŘIŠŤ V ZIMNÍ SEZÓNĚ 2022/23

 

Cena zahrnuje pronájem 1 hřiště na 60 minut, DPH. Ceny jsou platné od 1.11.2022 do 31.3.2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R O V O Z N Í    Ř Á D

 

 „ Tenis Hostivař, hřiště areál Na Šancích„

 

 (dále v textu jen „SA“)

 

 

I. Všeobecná ustanovení

 

 1. Návštěvníci, kteří mají zájem o využití sportovišť jsou povinni se před začátkem rezervace nahlásit na recepci SA, kde budou zaregistrováni.
 2. Mimo stanovenou provozní dobu (bod II.) je areál uzavřen a přístup do celého sportovního areálu je nepovolaným osobám zakázán.
 3. Hlavní vstup pro návštěvníky SA je celoročně umístěn z ulice Turínská, recepce je umístěna v prosklené budově vpravo od příjezdu na parkoviště.
 4. Žáci základních škol užívající sportoviště v rámci hodin tělesné výchovy jsou povinni se řídit všemi zde uvedenými pravidly. Odpovědnost za sportující žáky nese jejich vyučující, přip. trenér.
 5. K dispozici je společenská místnost (recepce) v provozní budově s rychlým občerstvením pro návštěvníky, sportující i jejich doprovod.
 6. Návštěvníci se řídí tímto provozním řádem, všichni jsou povinni zachovávat čistotu a pořádek, je přísně zakázáno poškozovat povrchy sportovišť, oplocení, vybavení a zařízení jednotlivých sportovišť, jejich vstupů, sociálního zázemí apod.
 7. Vstup na jednotlivá sportoviště SA je povolen pouze ve vhodné sportovní obuvi k danému povrchu a řádně očištěné. Posouzení vhodnosti obuvi je v kompetenci obsluhy recepce SA. Platí přísný zákaz vstupu v kopačkách s kolíky jakéhokoliv typu na všechna sportoviště.
 8. Na sportovištích a budově SA platí přísný zákaz kouření.
 9. Do prostoru SA z hygienických důvodů platí zákaz vodění psů a ostatních zvířat.
 10. Je zakázáno lézt na areálové oplocení a konstrukce nacházejících se na hřišti a manipulovat s nimi.
 11. V celém areálu je zakázána jízda na kole. Kola se odkládají ve vymezeném prostoru při vstupu do areálu. Provozovatel za odložená kola neručí.
 12. Na hřiště je vstup povolen pouze otevřenými vstupy – vchody, a to ve vymezenou dobu dle platného rozvrhu. Jakékoli překonávání areálového oplocení i oplocení jednotlivých sportovišť a mantinelů je zakázáno.
 13. Pro sportující a návštěvníky jsou k dispozici šatny a sociální zařízení včetně sprch, užití fotbalových šaten je zpoplatněno dle aktuálního ceníku.
 14. Lékárnička je umístěna na recepci areálu.
 15. Sportovní náčiní je možné zapůjčit na recepci SA dle ceníku. Jakékoliv poškození náčiní či vybavení SA je povinen návštěvník ihned ohlásit a uhradit vzniklou škodu.

 

II. Provozní doba SA

Provozní doba je denně od 12.00 do 22.00 hodin. V době letních prázdnin je provozní doba přizpůsobena rezervacím.

 

III. Ceny vstupného

     

Ceník za užívání jednotlivých sportovišť a pronájmu sportovního náčiní je vyvěšen na recepci SA.

Zrušení rezervace sportoviště je nutné učinit nejpozději 24 hodin před jejím začátkem písemně na emailovou adresu info@tenisduda.cz, v opačném případě je klientovi účtována pokuta ve výši 70 % z ceny takové rezervace.

Vstup na sportoviště pro děti do 10 let je povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za ně ručí. Doprovod má vstup zdarma.

Registrovaný návštěvník má možnost vložit finanční prostředky (tzv. kredit) na svůj účet vedený v rezervačním systému. Částku vložených prostředků je možné vyčerpat po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců (tato možnost neplatí pro vložené finanční prostředky na úhradu stálé sezónní rezervace, viz bod IV. Stálé sezónní rezervace). V případě, že tyto prostředky v uvedené lhůtě nevyčerpá, předplacené vložené prostředky zůstávají bez dalšího ve vlastnictví pronajímatele, a to jako náhrada související s pronájmem a údržbou předmětu nájmu a sportovišť.

 

IV. Stálé sezónní rezervace 

 

Registrovaný návštěvník má možnost rezervovat si požadované pronájmy na celou letní/zimní sezónu, v takovém případě mu pronajímatel poskytne slevu. Podmínkou pro využití stálé sezónní rezervace a současně nároku na poskytnutou slevu je úhrada všech objednaných rezervací v dané sezóně předem a zároveň rezervace všech takových pravidelných termínů v daném období.

Vložené finanční prostředky na úhradu stálé rezervace je možné využít pouze k účelu úhrady pronájmů v rámci stálé rezervace, popřípadě náhradních termínů pronájmu sportoviště v konkrétní sezóně. 

Nevyčerpané prostředky ke konci konkrétní sezóny zůstávají bez dalšího ve vlastnictví pronajímatele, a to jako náhrada související s pronájmem a údržbou předmětu nájmu a sportovišť.

 

V. Povinnosti návštěvníků

 

 • Každý návštěvník nebo účastník organizované akce (dále jen návštěvník) je povinen se řídit tímto provozním řádem a pokyny zachycenými v bodě I. – IV. a dále pokyny pracovníků provozovatele a je povinen si počínat tak, aby nezpůsobil úraz nebo neohrozil sebe nebo další návštěvníky a aby nezpůsobil škodu na zařízení a vybavení sportovního areálu.
 • Návštěvníkům je zakázáno znečišťovat areál odhazováním odpadků nebo vnášením a odkládáním předmětů, které nesouvisejí se sportovní činností.
 • Za ublížení na zdraví nebo způsobení škody na zařízení a vybavení SA odpovídá návštěvník a v případě jeho nezletilosti jeho zákonný zástupce.
 • Správce SA je oprávněn vykázat návštěvníka, který závažně porušil nebo přes upozornění dále porušuje tento provozní řád, případně ukončit akci bez nároků návštěvníka na vrácení vstupného nebo vrácení zaplaceného pronájmu.
 • Návštěvníkům je přísně zakázán vstup do prostor, které nejsou určeny pro veřejnost.
 • V případě možného nebezpečí požáru nebo provozní havárie jsou všichni návštěvníci povinni podle pokynů pracovníka recepce opustit okamžitě prostor areálu.
 • Vstup do areálu je zakázán osobám podnapilým nebo jevícím známky požití jiné návykové látky.
 • Na všechna sportoviště je zakázáno brát s sebou jakékoliv skleněné předměty nebo jiné nebezpečné předměty nesouvisející se sportováním nebo sportovní činností.

 

VI. Odpovědnost provozovatele

 

Správce nezajišťuje ve SA zdravotní dozor. V případě úrazu zavolá pracovník recepce (podle povahy úrazu) buď pohotovostního lékaře, nebo Zdravotnickou záchrannou službu      hl. m. Prahy. Návštěvníci jsou povinni správci nahlásit každý úraz nebo drobné poranění, které si způsobí v areálu. Drobná poranění ošetří pracovníci správce na místě. Každý návštěvník je povinen seznámit se s tímto provozním řádem před vstupem do areálu. Vstupem do SA se zavazuje tento provozní řád dodržovat.

 

 

Důležitá telefonní čísla:

 

Recepce a rezervace sportovišť : 724 928 730, info@tenishostivar.cz

Provozovatel : TK Horní Měcholupy, z.s. IČ 228 325 30

 

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD TENISOVÉ ŠKOLY