Ceník

Tenisová škola

Kalkulace je pro jednu hodinu na osobu 
cena zahrnuje pronájem kurtu,trenéra a míče
 

 

věk hráče hráčů ve skupině Kč/hodina člen TK Kč/hodina nečlen TK
 5-18 let 1 680,- Kč 700,- Kč
5-18 let 2 380,- Kč 400,- Kč
5-18 let 3 280,- Kč 300,- Kč
5-18 let 4 220,- Kč 250,- Kč
dospělý 1   750,- Kč


 

ceny jsou včetně DPH a jsou platné  do 30.9.2023

Pro informace o získání členství v TK Horní Měcholupy nás kontaktujte na info@tenisduda.cz.

 

 

 

 

 

CENÍK TENISOVÉ KURTY LETNÍ SEZÓNA 2023

Cena zahrnuje pronájem 1 kurtu na 60 minut, DPH. Ceny jsou platné  do 30.9.2023. 

 


 

 

 

 

 

 

CENÍK HŘIŠŤ V LETNÍ SEZÓNĚ 2023

 

Cena zahrnuje pronájem 1 hřiště na 60 minut, DPH. Ceny jsou platné  do 30.9.2023. 

 

 

 

 

 

 

 

P R O V O Z N Í    Ř Á D

 

 

  Tenis Hostivař a SC Měcholupy

 

 (dále v textu jen „SA“)

 

 

I. Všeobecná ustanovení
 1. Návštěvníci, kteří mají zájem o využití sportovišť se nejprve nahlásí na recepci SA.
 2. Mimo stanovenou provozní dobu (bod II.) je areál uzavřen a přístup do celého sportovního areálu je nepovolaným osobám zakázán.
 3. Hlavní vstup pro návštěvníky SA je celoročně umístěn z ulice Turínská, recepce je umístěna v prosklené budově vpravo od příjezdu na parkoviště.
 4. K dispozici je společenská místnost (recepce) v provozní budově s rychlým občerstvením pro návštěvníky, sportující i jejich doprovod.
 5. Návštěvníci se řídí tímto provozním řádem, všichni jsou povinni zachovávat čistotu a pořádek, je přísně zakázáno poškozovat povrchy sportovišť, oplocení, vybavení a zařízení jednotlivých sportovišť, jejich vstupů, sociálního zázemí apod.
 6. Vstup na jednotlivá sportoviště SA je povolen pouze v čisté a vhodné sportovní obuvi k danému povrchu. Vstup na betonové kurty není povolen v obuvi s tmavou podrážkou. Posouzení vhodnosti obuvi je v kompetenci obsluhy recepce SA. Platí přísný zákaz vstupu v kopačkách s kolíky jakéhokoliv typu na všechna sportoviště.
 7. V celém areálu a v budově SA platí přísný zákaz kouření. Kouření je povolenou pouze v prostoru zahrádky okolo budovy recepce.
 8. Do prostoru SA z hygienických důvodů platí zákaz vstupu psů a ostatních zvířat.
 9. Je zakázáno lézt na areálové oplocení a konstrukce a manipulovat s nimi.
 10. V celém areálu je zakázána jízda na kole. Kola se odkládají ve vymezeném prostoru při vstupu do areálu. Provozovatel za odložená kola neručí.
 11. Na hřiště je vstup povolen pouze otevřenými vstupy – vchody, a to ve vymezenou dobu dle platného rozvrhu. Jakékoli překonávání areálového oplocení i oplocení jednotlivých sportovišť a mantinelů je zakázáno.
 12. Pro návštěvníky jsou k dispozici toalety. Pro sportující klienty jsou k dispozici šatny a sociální zařízení včetně sprch.
 13. Lékárnička je umístěna na recepci areálu.
 14. Sportovní náčiní je možné zapůjčit na recepci SA dle ceníku. Jakékoliv poškození náčiní či vybavení SA je povinen návštěvník ihned ohlásit a uhradit vzniklou škodu.

 

II. Provozní doba SA

Provozní doba sportovišť je denně od 8.00 do 22.00 hod.

Provozní doba recepce je denně od 14.00 do 21.00 hod.

 

III. Ceny vstupného

Ceník za užívání jednotlivých sportovišť a pronájmu sportovního náčiní je zveřejněn na webových stránkách areálu (www.tenishostivar.cz, www.scmecholupy.cz ) a k dispozici na recepci SA.

Zrušení rezervace sportoviště je nutné učinit nejpozději 24 hodin před jejím začátkem, v opačném případě je klientovi účtována pokuta ve výši 100 % z ceny takové rezervace.

Vstup na sportoviště pro děti do 10 let je povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za ně ručí. Doprovod má vstup zdarma.

 

 

 

IV. Povinnosti návštěvníků

 • Každý návštěvník nebo účastník organizované akce (dále jen návštěvník) je povinen se řídit tímto provozním řádem a pokyny zachycenými v bodě I. – IV. a dále pokyny pracovníků provozovatele a je povinen si počínat tak, aby nezpůsobil úraz nebo neohrozil sebe nebo další návštěvníky a aby nezpůsobil škodu na zařízení a vybavení sportovního areálu.
 • Návštěvníkům je zakázáno znečišťovat areál odhazováním odpadků nebo vnášením a odkládáním předmětů, které nesouvisejí se sportovní činností.
 • Za ublížení na zdraví nebo způsobení škody na zařízení a vybavení SA odpovídá návštěvník a v případě jeho nezletilosti jeho zákonný zástupce.
 • Správce SA je oprávněn vykázat návštěvníka, který závažně porušil nebo přes upozornění dále porušuje tento provozní řád, případně ukončit akci bez nároků návštěvníka na vrácení vstupného nebo vrácení zaplaceného pronájmu.
 • Návštěvníkům je přísně zakázán vstup do prostor, které nejsou určeny pro veřejnost.
 • V případě možného nebezpečí požáru nebo provozní havárie jsou všichni návštěvníci povinni podle pokynů pracovníka recepce opustit okamžitě prostor areálu.
 • Vstup do areálu je zakázán osobám podnapilým nebo jevícím známky požití jiné návykové látky.
 • Na všechna sportoviště je zakázáno brát s sebou jakékoliv skleněné předměty nebo jiné nebezpečné předměty nesouvisející se sportováním nebo sportovní činností.

 

V. Odpovědnost provozovatele

 

Správce nezajišťuje ve SA zdravotní dozor. V případě úrazu zavolá pracovník recepce (podle povahy úrazu) buď pohotovostního lékaře, nebo Zdravotnickou záchrannou službu hl. m. Prahy. Návštěvníci jsou povinni správci nahlásit každý úraz nebo drobné poranění, které si způsobí v areálu.

 

     Každý návštěvník je povinen seznámit se s tímto provozním řádem před vstupem do areálu. Vstupem do SA se zavazuje tento provozní řád dodržovat.

 

 

 

Důležitá telefonní čísla:

 

jednotné číslo tísňového volání 112

 

Recepce a rezervace sportovišť: info@scmecholupy.cz, tel +420 606 916 916

Provozovatel Tenis Hostivař: Václav Duda, IČ 654 273 78

Provozovatel SC Měcholupy: TK Horní Měcholupy, z.s. IČ 228 325 30

 

 

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD TENISOVÉ ŠKOLY

 

Tenisová škola TKHM, z.s., provozující svou činnost:

·         v TK Horní Měcholupy, Hornoměcholupská 564, Praha 10,

·         SC Měcholupy, Turínská ulice, Praha 10,

·         Sportcentrum Prosek, Litvínovská ulice 500, Praha 9

·         SA Hanspaulka, Na Hanspaulce 2, Praha 6,

 je určena hráčům od 5 let.

 

Tenisové tréninky probíhají v pravidelných termínech dle rozvrhu sestaveného na začátku tréninkového období.

 

Všichni hráči do 18-ti let mají možnost získat členství v závodním klubu TK Horní Měcholupy, které jim poskytuje různé výhody. Členství vzniká na základě přihlášení – více informací na vyžádání.

 

Kurzovné je stanoveno dle počtu účastníků lekce a sezóny (venkovní a halová). Kurzovné zahrnuje 55 minut trenérských služeb, pronájem kurtu, zapůjčení rakety, míčů, případně tréninkových pomůcek.

Kurzovné se hradí předem a je možné jej použít na úhradu tenisových tréninků v určitém období.

 

Lekce je možné omlouvat nejpozději do 20.00 hodin den před termínem, ve kterém se lekce koná a to vždy písemně na email info@tenisduda.cz, tímto způsobem je lekce řádně omluvena a nebude klientovi účtována pokuta ve výši 100 % z ceny řádně neomluvené rezervace.

 

V případě včasné omluvy nebude tenisová škola žádat uhrazení pokuty.

 

Pokud se hráč na lekci nedostaví a zároveň se včas řádně neomluví, vyhrazuje si TŠ nárok žádat uhrazení pokuty ve výši 100 % ceny řádně neomluvené lekce.

 

Tenisová škola si vyhrazuje právo nárazově změnit trenéra pro určitý trénink, bez povinnosti informovat o tom hráče předem.

 

Tenisová škola si vyhrazuje právo změnit cenu kurzovného vždy pouze na začátku nové sezóny – venkovní či halové. Ceny kurzovného jsou zveřejněny před začátkem každé sezóny na webových stránkách.

 

Za případné úrazy během tréninku nenese tenisová škola odpovědnost. Klientům doporučujeme uzavřít alespoň běžné úrazové pojištění.

 

 

 

Provozovatel:

 

Tenisový klub Horní Měcholupy, z.s.

Hornoměcholupská 564

109 00  Praha 10

IČ 228 325 30

www.tenisduda.cz

tel: +420 606 916 916